SLEVA 10 % na VŠE do 31.7.2024!!

Zásady pro doručování

Přeprava a dodání zboží

1.45. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.46. Způsob dopravy a dodací lhůty jsou uvedeny u jednotlivého zboží na stránkách internetového obchodu. V případě hrozícího prodlení prodávajícího s dodáním zboží v uvedené dodací lhůtě, vyhrazuje si prodávající právo dodací lhůtu jednostranně prodloužit, a to maximálně o ½ dříve sjednané dodací lhůty, o čemž kupujícího vyrozumí na elektronickou adresu kupujícího, nebo telefonicky na telefonním čísle kupujícího uvedeném v objednávce. Doručí-li prodávající zboží kupujícímu v takto dodatečně určené dodací lhůtě, není v prodlení. Pokud kupující požaduje dodání zboží v konkrétním termínu, prodávající doporučuje tento požadavek uvést v objednávce.

1.47. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.48. Nepřevezme-li kupující po opakované výzvě prodávajícího objednané zboží, ať už při dodání přepravcem nebo osobně v provozovně prodávajícího či v dodatečně určeném termínu, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat po kupujícím úhradu nákladů spojených s doručováním zboží, pokud bylo doručováno prostřednictvím přepravce. Byla-li složena záloha na kupní cenu, je prodávající oprávněn složenou zálohu jednostranně započíst do výše nákladů spojených s doručováním zboží.

1.49. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě poškození obalu zásilky je kupující povinen své výhrady bezodkladně vytknout již při převzetí vůči přepravci a následně je bezodkladně uplatnit vůči prodávajícímu, jinak k nim nebude dále přihlíženo. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

1.50. Kupující je dále povinen co nejdříve po předání zboží prohlédnout a přesvědčit se o vlastnostech a množství dodávaného zboží, ať už v provozovně prodávajícího v případě osobního převzetí zboží nebo bezodkladně po převzetí zboží od přepravce. Pro vyloučení všech pochybností prodávající uvádí, že některé zboží je dodáváno ze zahraničí, kde je rozdílně značena velikost zboží, tudíž prodávající pro lepší orientaci kupujícího ve velikostech na webových stránkách prodávajícího označuje velikost zboží dle českých měřítek (viz tabulka velikostí uvedená na webových stránkách prodávajícího), a tudíž při faktickém převzetí zboží může být na „visačce“ uvedena jiná velikost, než jak je uvedeno v objednávce kupujícího. Jedná se však pouze o přeoznačení velikosti zboží dle českých měřítek, nikoliv chybně dodanou velikost, když velikost zboží plně odpovídá měřítkům dle tabulky velikostí uvedené na webových stránkách prodávajícího.

1.51. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Design Shoptak.cz | Platforma Shoptet